امروز: یکشنبه 31 تیر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
بلوک کد اختصاصی

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده هادسته: عمران ونقشه کشی
بازدید: 48 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 1129 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 138

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

فهرست

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی………………………………………………………………………………………. 2

1-1-تعریف مساله و اهمیت آن………………………………………………………………………………. 6

1-2- نتایج مهم پژوهش………………………………………………………………………………………… 9

1-3- فصل‌های پایان‌نامه……………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: اصول و پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها…………………………………….. 12

2-1- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران……………………………………. 12

2-2- رابطه بین ایمنی و تحرک…………………………………………………………………………….. 13

2-3- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای…………………………………………………………………….. 16

2-3-1- عامل انسانی…………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-2- عامل راه…………………………………………………………………………………………………. 19

2-3-3- عامل وسیله نقلیه………………………………………………………………………………………. 24

2-3-4- عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………. 25

فصل سوم: مروری بر مطالعات پیشین……………………………………………………………………….. 28

3-1- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری………………………………………………………. 29

3-2- آموزش ایمنی راه در مدارس……………………………………………………………………….. 35

3-3- اعمال مقررات بر کاهش تصادفات جاده‌ای در برخی کشورهای اروپایی…………. 43

3-4- نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت‌رانان با هدف افزایش ایمنی….. 49

فصل چهارم: بررسی روشهای آموزش قوانین و رانندگی………………………………………….. 56

4-1- بررسی اصول وروشهای آموزش ترافیک و قوانین درکشورآلمان…………………….. 57

4-1-1- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری…………………………………………….. 59

4-1-2- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان…. 64

4-1-3- تمرینات وامتحان رانندگی یک متقاضی دریافت گواهینامه…………………………. 64

4-1-3- آشنایی وآموزش ضوابط ومقررات وقوانین عمومی…………………………………….. 65

4-2- روشهای آموزش رانندگی درکشورآمریکا……………………………………………………… 68

4-2-1- انواع گواهینامه رانندگی………………………………………………………………………… 68

4-4- روشهای آموزش رانندگی در ژاپن……………………………………………………………….. 75

4-4-1- عناوین برنامه های آموزشی…………………………………………………………………….. 75

4-3-2- تدابیر ایمنی ترافیک در سطح کشور ژاپن…………………………………………………. 77

4-3-3- آموزش ایمنی رانندگی درمؤسسه آموزش مرکزی ژاپن……………………………. 78

4-3-4- صدورگواهینامه در ژاپن…………………………………………………………………………. 83

4-4- روشهای آموزش رانندگی وکسب گواهینامه رانندگی درایران……………………….. 87

4-4-1- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاههای کشور…………………………………….. 88

4-4-2- آزمایشات رانندگی………………………………………………………………………………….. 88

4-4-3- منابع آموزشی………………………………………………………………………………………….. 89

4-4-4- صدورگواهینامه رانندگی…………………………………………………………………………. 90

فصل پنجم: بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه…………………………………………………….. 97

5-1- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی………………………………………………………………….. 97

5-1-1- مفهوم آموزش ایمنی راه………………………………………………………………………….. 99

5-1-2- آموزش مستمراصول ایمنی راه…………………………………………………………………. 101

5-2-   اعمال قوانین و مقررات………………………………………………………………………………. 143

5-2-1-تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین ومقررات…………. 144

5-2-2- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها………………………… 146

نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور    150

دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت………………………………………………………. 163

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 164

بخش اول: وضعیت عمومی محیط ترافیکی کشور……………………………………………………… 165

1-1: وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………………….. 165

1-2: انسان……………………………………………………………………………………………………………. 165

1-3: راه……………………………………………………………………………………………………………….. 166

1-4 مدیریت ترافیک……………………………………………………………………………………………. 166

1-5 خسارات عمومی ناشی از ترافیک در کشور………………………………………………………. 166

1-6 چالشهای عمومی محیط ترافیکی کشور…………………………………………………………….. 167

بخش دوم

2-1 وضعیت تصادفات کشور از نگاه آمار (83-87)…………………………………………………… 168

2-2-1 شاخص شدت تصادفات……………………………………………………………………………….. 169

2-2-2 شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین……………………… 170

2-2-3 شاخص ریسک ترافیک……………………………………………………………………………….. 172

بخش سوم : مقایسه با سایر کشور……………………………………………………………………………… 175

مقایسه شدت تصادفات……………………………………………………………………………………………. 176

بخش چهارم: مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای…………… 178

4-1 پیامدهای اقتصادی………………………………………………………………………………………… 178

4-2 پیامدهای تلفات انسانی…………………………………………………………………………………… 180

4-3 پیامدهای اجتماعی و روانی……………………………………………………………………………. 181

بخش پنجم: راههای برون رفت………………………………………………………………………………. 182

5-1 : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود…………………. 182

5-2 :رویکردها و راهبردها……………………………………………………………………………………. 185

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………. 192

6-1- خلاصه و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………….. 192

6-2- پیشنهادات برای ادامه تحقیق………………………………………………………………………… 200

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. 208

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 208

فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 209

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                             صفحه

شکل 1-1: نمودار تصادفات در آسیا، آفریقا و کشورهای توسعه یافته را در مقابل تعداد مرگ و میرها     3

شکل(1-2): مدل رگرسیون تعداد کشته‌ها در طی سال…………………………………………….. 5

شکل (3-1): موقعیت خط عبور……………………………………………………………………………….. 51

شکل(5-1) : تعریف آموزش ایمنی راه……………………………………………………………………. 100


فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول(1-1): آمار تصادفات، تلفات، مجروحین، شاخص شدت تصادفات و درصد تغییر هر یک طی سالهای 78 تا 83……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

جدول (3-1) : نسبت فایده به هزینه راهبردهای مختلف افزایش ایمنی در نروژ             49

جدول (1-4): نمره بندی نحلفات رانندگی…………………………………………………………….. 74

جدول (5-1): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی برون ‌شهری     105

جدول (5-2): دروس مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل واحدهای صدور گواهینامه         106

جدول (5-3): دروس مورد نیاز جهت دوره آموزشی سیستم‌های پردازش اطلاعات تصادفات جاده‌ای   107

جدول (5-4): مفاد آموزشی دوره ایمنی در ترافیک جهت آموزش معاونین راهنمایی و رانندگی مناطق……………………………………………………………………………………………………………………………. 108

جدول (3-5): مفاد آموزشی مورد نیاز برای مربیان تعلیم رانندگی……………………………. 109

جدول (3-6): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت بازآموزی مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل بار          113

جدول (5-7): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل بارهای ویژه           114

جدول (5-8): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل مسافر 115

جدول (3-9): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل تیم‌های امدادرسانی پزشکی شبکه راه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 116

جدول (5-10): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی تیمهای امدادرسانی فنی راه‌ها   117

جدول (5-11): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی معلمین مدارس               120

جدول (5-12): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی کارشناسان مراکز معاینه فنی خودروها  121

جدول (5-13): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت داوطلبین شرکت در آزمون اخذ گواهینامه پایه 2         125

جدول (5-14): روش‌های تکمیلی آموزش رانندگان………………………………………………. 126

جدول (5-15): مفاد آموزشی لازم جهت دوره تعلیم رانندگی رانندگان حرفه‌ای          127

جدول (5-16): روش‌های تکمیلی آموزش رانندگان حرفه‌ای…………………………………. 128

جدول (5-17): مفاد آموزشی مورد نیاز رانندگان حمل محمولات ویژه……………………. 129

جدول (5-18): حداقل مفاد آموزشی و بروشورها و نوارهای کاست جهت ارائه به مراجعین دوائر راهنمایی و رانندگی……………………………………………………………………………………………………………….. 130

جدول(5-19): مفاد آموزشی و بروشورها و نوارهای کاست آموزشی جهت ارائه به مراجعین مراکز معاینه فنی خودروها………………………………………………………………………………………………………………. 131

جدول (5-20): حداقل مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی متخلفین ترافیکی 132

جدول (5-21): حداقل مفاد آموزشی بروشورها و نوارهای کاست آموزشی جهت رانندگان ترانزیت  133

جدول (5-22): روش‌های آموزش کودکان قبل از سنین مدرسه و دانش‌آموزان           136

جدول (3-23): حداقل مفاد آموزشی بروشورها و گاهنامه‌ها و نشریات مربوط به مسافرین         138

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها , گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر